Asuminen

Asuminen huomioidaan kunnan maksamassa toimeentulotuessa, jolla asumismenot voidaan parhaimmillaan kattaa jopa kokonaan, jos ensisijaisia asumisen etuuksia on haettu. Kelan maksamat ensisijaiset asumisen etuudet jakautuvat yleiseen asumistukeen, eläkkeensaajan asumistukeen, opintotuen asumislisään ja sotilasavustuksen asumisavustukseen.

Yleinen asumistuki maksetaan pienituloiselle ruokakunnalle asumismenojensa vähentämiseksi. Yleisen asumistuen suuruuteen vaikuttavat aikuisten ja lasten lukumäärät, asunnon sijaintikunta sekä bruttokuukausitulojen yhteismäärä. Asumistukea saa yleensä vuodeksi eteenpäin, mutta tulojen muuttuessa asumistuki tarkistetaan. Liikaa maksettua asumistukea voidaan periä myöhemmin takaisin. Yleisen asumistuen määrää voit arvioida Kelan laskurilla.

Eläkkeensaajan asumistuki maksetaan pienituloiselle Suomessa vakinaisesti asuvalle eläkkeensaajalle. Eläkkeensaajan asumistuki estää yleisen asumistuen hakemisen muilta samaan ruokakuntaa kuuluvilta. Eläkkeensaajan asumistuen määrää voit arvioida Kelan laskurilla.

Opintotuen asumislisää voivat 1.8.2017 alkaen saada vain

  • ulkomailla opiskelevat, jotka asuvat vuokralla
  • Suomessa kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa opiskelevat, jotka opiskelevat maksullisella linjalla ja asuvat oppilaitoksen asuntolassa
  • Ahvenanmaalla opiskelevat, jotka asuvat vuokralla.

Voit saada ulkomailla opiskelevan asumislisää, jos opiskelet

  • ulkomaisessa oppilaitoksessa
  • suomalaisessa oppilaitoksessa, kun olet suorittamassa opintoihisi liittyvää opintojaksoa ulkomailla.

Asumislisää maksetaan päätoimisista opinnoista vuokra- tai asumisoikeusasuntoon, josta käsin opintoja voidaan suorittaa. Asumislisää maksetaan omien lasten tai puolisoiden lasten kanssa samassa asunnossa asuvalle vain, jos perheellä on opintojen seurauksena kaksi asuntoa käytössään eri paikkakunnilla. Maksettava asumislisäkuukausi lasketaan opintotukikuukaudeksi tulovalvonnassa, opintojen edistymisen seurannassa ja korkeakouluopinnoista maksettavien etuuksien enimmäisajassa, vaikka et saisikaan opintorahaa kyseiseltä kuukaudelta. Opintotuen asumuslisän määrää voit arvioida Kelan laskurilla.

Sotilasavustuksen asumisavustusta maksetaan palveluksessa olevan asevelvollisen tai avustukseen oikeutetun omaisen vakinaisen vuokra-asunnon, asumisoikeusasunnon, osaomistusasunnon tai omistusasunnon asumismenoihin. Asumisavustuksessa asumismenoja ovat vuokra, yhtiövastike, erikseen maksetut lämmityskustannukset ja vesimaksut, asuntolainojen korot, sähkö- ja kaasumaksut sekä omakotitalon hoitomenot. Sähkölaskut ja vesilaskut hyvitetään, jos ne erääntyvät maksettaviksi palvelusaikana tai palveluksen päättymiskuukauden aikana. Lisäksi  asumismenoina otetaan huomioon oman asunnon hankkimisesta tai kunnostamisesta tai asumisoikeusmaksun maksamisesta aiheutuneet lainojen korot.

Paina alla olevaa kaaviota niin näet mihin asumisen etuuteen olet oikeutettu:

Etsi sivuilta

Selviytymispankki Facebookissa