Eläkkeet

Eläkkeitä saa vanhuuden, työkyvyttömyyden tai ikääntyneen ihmisen työttömyysturvan perusteella. Kela maksaa kansaneläkettä ja takuueläkettä silloin, kun työeläke jää pieneksi tai kertynyttä työeläkettä ei ole lainkaan. Eläke voidaan jakaa työkyvyttömyyseläkkeeseen ja vanhuuseläkkeeseen.

Työkyvyttömyyseläkettä voi saada pitkäaikaisen sairastelun jälkeen 16-64 vuotias etuuden saaja, joka on asunut Suomessa vähintään kolme vuotta sen jälkeen, kun hän on täyttänyt 16 vuotta. Jos Suomessa asuvan etuudensaajan työkyvyttömyys on alkanut ennen 19 ikävuotta tai hän on saanut alle 16-vuotiaan vammaistukea kolmen vuoden asumisaikaa ei edellytetä. Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen arvioidaan lievemmin perustein, jos etuuden saaja on täyttänyt 60 vuotta. Ennen kuin päätös työkyvyttömyyseläkkeestä annetaan Kela ja työeläkelaitos tutkivat ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen mahdollisuudet.

Vanhuuseläkkeelle voi jäädä 63-68 vuoden iässä. Etuudensaaja voi valita missä iässä hän työeläkettään hakee. Kelan maksamaa vanhuuseläketta voi saada täysimääräisenä vasta 65 vuoden iässä, mutta tätä kansaneläkettä voi hakea myös varhennettuna aikaisintaan 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Vuonna 1951 syntyneet voivat saada varhennetun vanhuuseläkkeen täytettyään 62 vuotta. Varhennettu vanhuuseläke on pienempi kuin 65 vuoden iässä haettu vanhuuseläke. Varhennetun vanhuuseläkkeen määrä ei nouse, vaikka etuudensaaja täyttäisi 65 vuotta. Kansaneläkkeen ehtona on kolmen vuoden asumisaika Suomessa.

Työttömyysturvaa saaneella on oikeus vanhuuseläkkeeseen, kun hän on saanut työttömyyspäivärahaa niin sanotuilta lisäpäiviltä 62 vuoden iässä, jos hän on syntynyt vuonna 1957 tai sitä ennen. Vuonna 1958 tai sen jälkeen syntyneet voivat saada vanhuuseläkkeen 63 vuoden iässä. Vanhuuseläkkeenä maksetaan työeläkettä ja kansaneläkettä. Kansaneläkkeeseen ei tehdä varhennusvähennystä, jos haet vanhuuseläkettä työttömyysturvan piirissä olevana. Työmarkkinatuen saaja ei voi saada vanhuuseläkettä 62-vuotiaana.

Etuudensaajalle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jona hän täyttää 65 vuotta.Vanhuuseläkettä on haettava lomakkeella Vanhuuseläkehakemus (ETK/Kela 7001) työeläkelaitoksesta, Kelasta, Eläketurvakeskuksesta tai Eläketurvakeskuksen kotisivuilta. Lisäksi tarvitaan työttömyyskassan tai Kelan antama todistus työttömyyspäivärahan saamisesta lisäpäiviltä. Eläke voi alkaa hakemista seuraavan kalenterikuukauden alusta, sillä eläkettä ei makseta takautuvasti.

Ennen vuotta 1950 syntyneillä työttömyyspäivärahaa saaneilla on edelleen oikeus työttömyyseläkkeeseen.

 

Etsi sivuilta

Selviytymispankki Facebookissa