Oikeusasiamies: Kela toiminut lainvastaisesti

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan on saapunut ratkaistavaksi satoja Kelan toimeentulotukihakemusten käsittelyyn ja päätöksentekoon liittyviä kanteluita. Valtaosin näissä kanteluissa on arvosteltu Kelan menettelyä toimeentulotukihakemusten käsittelyssä ja ennen kaikkea käsittelyn viivästymistä.

Kantelukirjoituksissa on myös kiinnitetty huomiota Kelan verkkosivuilla annettuun ohjeistukseen ja neuvontaan määräaikojen laskemisesta.

Asiaa koskevassa päätöksessään eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja toteaa, ettei Kela ole noudattanut käsittelylle laissa säädettyä määräaikaa. Kela on toiminut siten toimeentulotukilain vastaisella tavalla.

Kelan toiminta on oikeusasiamiehen mukaan erityisen moitittavaa siksi, että toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Se on tarkoitettu tilanteeseen, jossa henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

Myönteisenä Pajuoja pitää, että Kela on antamissaan selvityksissä pitänyt tilannetta vakavana ja ryhtynyt toimenpiteisiin havaitsemiensa virheiden korjaamiseksi. Pajuojan mukaan toimenpiteet eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä. Lukuisat kantelut osoittavat, että Kelan hakemusten käsittelyssä ja asiakaspalvelussa on edelleen ongelmia.

Mahdollisista korvauksista Pajuoja toteaa, että Kelan on mahdollisessa vahinkotilanteessa riittävän laajasti ja yksityiskohtaisesti selvitettävä asiakkailleen, millä tavoin asiakkaat saavat oikeutensa turvattua.

Kelan mukaan viivästyminen oli seurausta hakemusten käsittelyprosessin ongelmista ja järjestelmäteknisten syiden aiheuttamasta ruuhkasta. Pajuojasta tämä ei ole hyväksyttävä peruste viivästyksille. Laillisuusvalvonnassa on vakiintuneesti katsottu, että voimavaroihin ja työmäärään liittyvillä syillä ei voida hyväksyttävästi perustella poikkeamista siitä, mitä perusoikeutena turvattu yksilön oikeusturva asian käsittelyltä edellyttää.

Pajuoja muistuttaa, että Kelalla on ollut aikaa ja mahdollisuus varautua toimeentulotukilain muutokseen lähes vuoden ajan. Tämän takia sen olisi tullut varautua tiedossaan oleviin työntekemisessä tapahtuviin muutoksiin ja ruuhkatilanteisiin.

Koko päätös on luettavissa eduskunnan oikeusasiamiehen verkkosivuilta.

Etsi sivuilta

Selviytymispankki Facebookissa