Opinnot

Päätoimisiin peruskoulun jälkeisiin opintoihin voi saada erilaisia etuuksia. Peruskoulun jälkeisiä opintoja ovat esimerkiksi opinnot toisella asteella eli ammatillisissa oppilaitoksissa tai lukioissa ja opinnot ammattikorkeakouluissa tai korkeakouluissa.

Opintojen aikaisia etuuksia ovat KELA:n maksamat opintotuki, koulumatkatuki ja ateriatuki sekä koulutusrahaston maksama aikuiskoulutustuki. KELA maksaa myös opintolainan korkotukiavustusta opintojen keskeydyttyä tai päätyttyä. Opintojen jälkeinen etuus on opintolainavähennys verotuksessa. Tietyin edellytyksin päätoimisiin opintoihin voi saada myös työttymyysturvan mukaista etuutta.

Opintotuen ehtoina ovat oppilaitokseen hyväksyminen, opintojen päätoimisuus, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve. Opintotuki jakaantuu opintorahaan, asumislisään ja opintolainaan. Opintotukea maksetaan vain opintokuukausilta, joten kesällä opintotukea voi saada vain, jos opinnot ovat päätoimista. Etuudensaajan omat tulot voivat vaikuttaa siihen, kuinka monena kuukautena lukuvuodesta hän on oikeutettu opintotukeen.

Opintorahaa voi saada päätoimisiin opintoihin 17 vuotta täyttänyt etuudensaaja. Vanhempiensa luona asuvalle etuudensaajalle vanhempien tulot voivat vaikuttaa opintorahan suuruuteen. Vanhempien tulot vaikuttavat myös itsenäisesti asuvan alle 20-vuotiaan toisen asteen opinnoista saatavan opintorahan suuruuteen. Oppilaitoksen mahdollisesti maksama päiväraha vaikuttaa opintorahan suuruuteen.

Asumislisää saa opintotukeen oikeutettu etuudensaaja, joka ei asu samassa taloudessa vanhempiensa kanssa tai omien tai puolisonsa lasten kanssa. Asumislisää voi kuitenkin saada, jos perheellä on kaksi asuntoa, jotka sijaitsevat eri paikkakunnilla opintojen vuoksi. Asumislisän evää samassa asunnossa asuvan puolison saama eläkkeensaajan asumistuki. Myös asuminen omistusasunnossa tai puolison omistamassa asunnossa evää asumislisän. Oikeus asua oppilaitoksen maksuttomassa asuntolassa voi joissakin tapauksissa estää asumislisän saamisen.

Opintolaina on opintotuen piiriin kuuluvalle etuudensaajalle tarjottu valtion takaama laina, joka haetaan etuudensaajan itse valitsemasta pankista. Valtiontakaus on voimassa enintään 30 vuotta ensimmäisen lainaerän nostamisesta. Velan takaisinmaksusta on kuitenkin mahdollista saada täysimääräinen maksuvapautus, jos velallinen on pysyvästi työkyvytön tai työkyvyttömyys on kestänyt yhteensä vähintään viisi vuotta.

Koulumatkatuki korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia toisen asteen oppilaitoksen opintoihin. Koulumatkatukea voi saada, kun koulumatkan pituus on vähintään 10 kilometriä ja kustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa.

Ateriatuki mahdollistaa korkeakouluopintoja tekevälle alennuksen aterian hinnasta ravintoloissa, jotka ovat ateriatuen piirissä.

Aikuiskoulutustukea myönnetään omaehtoiseen koulutukseen osallistuvalle, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä. Aikuiskoulutustuen ehtoina ovat 8 vuoden työhistoria työntekijänä tai yrittäjänä, nykyinen työsuhde tai päätoiminen yritystoiminta on kestänyt vähintään vuoden, opintoja tekevä on opintovapaalla eikä saa muuta tukea opintoihinsa. Kahdeksan vuoden työhistoria oikeuttaa enintään 19 kuukauden aikuiskoulutustukeen.

Korkoavustuksena maksetaan valtion takaaman opintolainan erääntyvät korot kokonaisuudessaan ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Korkoavustukseen ovat oikeutettuja pienituloiset, joiden opintolainan korkoja ei lisätä enää lainapääomaan eikä heille ole maksettu opintotukea koron säännönmukaista erääntymiskuukautta edeltävien viiden kuukauden ajalta. Korkoavustusta ei makseta lainoista, jotka on maksettu takausvastuun perusteella pankille.

Opintolainavähennyksen voi saada verotuksessa, jos korkeakouluopinnot suorittaa tutkinnon määräajassa. Vähennykseen oikeuttavan tutkinnon suorittaminen on oltava aloitettuna 1.8.2005 tai sen jälkeen ja ensimmäiset korkeakoulututkinto-opinnot on oltava aloitettuna ennen 1.8.2014.

Sairasteluun kesken opintojen saa sairauspäivärahaa sekä yleistä asumistukea. Opintotukikuukausien päätyttyä olet oikeutettu toimeentulotukeen.

Etsi sivuilta

Selviytymispankki Facebookissa