Opintotukea leikattiin ja lainapainotettiin elokuussa

Elokuun alussa voimaan astuneet uudet opintotuki- ja asumistukilait vaikuttavat monella tavalla opiskelijan arjessa. Hallituksen päätökset leikkaavat opintotukia ja muuttavat niitä lainapainotteisempaan suuntaan. Lainapainotteisuus saattaa vaikeuttaa alemmista yhteiskuntaluokista opiskelemaan lähtevien taloudellista asemaa.

Ohessa neljä tapaa jolla tuet ovat muuttuneet.

1. Opintorahan määrä ”yhtenäistetään”

Tämä tarkoittaa, että korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrä laski samalle tasolle kuin toisen asteen opiskelijoilla – entisestä 336,76 eurosta 250,28 euroon.

2. Tukea siirretään lainapainotteisemmaksi

Opiskelijoita kannustetaan suurempaan lainanottoon opintolainojen valtiontakausten korotuksella. Takaus nousi 400 eurosta 650 euroon kuussa.

Kelan mukaan opiskelija voi saada syksyllä opintolainaa 2 600–3 250 euroa ja keväällä tavallisesti 3 250 euroa.

3. Opintotuen asumislisä lakkautetaan

Opintotuen asumislisä on lakkautettu ja siirretty yleisen asumistuen piiriin. Kelan mukaan tällä ”kompensoidaan” opintotuen lainapainotteisuuden kasvua.

Muutoksella voi olla positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia riippuen siitä, missä elämäntilanteessa opiskelija on.

Kun aiemmin opiskelijoiden asumislisää sai enimmillään 201 euroa, nyt yleisen asumistuen myötä rahaa vuokraan voi saada jopa noin 400 euroa — aina kuitenkin korkeintaan 80 prosenttia vuokran määrästä.

Yleiseen asumistukeen vaikuttavat kuitenkin hakijan tulojen lisäksi myös puolison tulot tai samassa yhteistaloudessa asuvien tulot. Tästä koituu ongelmia, jos yhdessä asuvat esimerkiksi työssäkäyvä ja pelkästään opiskeleva opiskelija. On mahdollista, että asumistuen säilyttääkseen on pariskunnan virallisesti erottava. Yhteistaloudessa eli kommuunissa asuvien täytyy tehdä erilliset vuokrasopimukset, jotta yhteisasujien tulot eivtät vaikuttaisi muiden asumistukiin.

Kelan arvion mukaan 40 000 opiskelijaa menettää kokonaan asumiseen tarkoitetun tuen ja 27 000 opiskelijan tuki pienenee. 100 000 opiskelijan tuki sen sijaan kasvaa.

4. Maksuhäiriö ei enää välttämättä estä valtiontakausta

Viimeinen muutos on, ettei maksuhäiriö estä välttämättä opintolainan valtiontakauksen saamista.

Kela on tarkistanut opintojaan jatkavien opintolainat lukuvuodeksi 2017–2018 ja lähettänyt lainatakauspäätökset 103 744 opiskelijalle.

Siinä missä viime vuonna hylkäävän päätöksen sai 1 760 opiskelijaa, nyt vain 211 opiskelijalle ei myönnetty opintolainan valtiontakausta.

Takausta ei jatkossakaan myönnetä, jos opiskelijan aiempi opintolaina on Kelan perittävänä. Lainantakaus voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin myöntää myös perittävänä olevasta opintolainasta huolimatta.

Etsi sivuilta

Selviytymispankki Facebookissa