Työttömyysturva

Työttömyysturva jaetaan työmarkkinatukeen ja työttömyyspäivärahaan. Työmarkkinatuki on tarkoitettu ensimmäistä kertaa työmarkkinoille ilmoittautuville tai niille, joiden työssäoloehto ei ole vielä täyttynyt, mutta etuutta saavat myös työttömyyspäivärahan enimmäisajan ylittäneet. Työmarkkinatuki haetaan Kelalta ja siihen voi saada korotuksia sekä huollettavina olevien alle 18-vuotiaiden lasten että työllistämistä edistävän palvelun myötä.

Kaiken työttömyysturvan saamisen ehtona on se, että etuuden hakija on työmarkkinoiden käytettävissä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että etuudenhakija on ilmoittautunut työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi TE-palveluiden verkkosivuilla tai puhelimitse.

Työnhakija on velvollinen tottelemaan TE-toimiston ohjeistuksia karenssin uhalla. Karenssi voidaan määrätä, jos työnhakija toimii työvoimapoliittisesti moitittavalla tavalla eli rikkoo annettuja ohjeita. Määrätyn karenssin ajalta työnhakijalle ei makseta työttömyysturvaa. Työttömyysturvaa ei myöskään voi saada, jos suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelusta tai vankeusrangaistusta. Lisäksi sairaala- tai laitoshoidossa oleminen estää työttömyysturvan saamisen.

Työttömyyspäivärahaan ovat oikeutettuja kaikki työssäoloehdon täyttäneet. Työssäoloehdolla tarkoitetaan sitä, että olet ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa tarkastelujakson aikana. Tarkastelujaksolla tarkoitetaan etuuden hakemista edeltäneitä 28 kuukautta, mutta tarkasteluaikaa voidaan pidentää sairastelun, opintojen tai alle 3-vuotiaan lapsen hoitamisen vuoksi. Työaikasi on oltava tarkastelujaksolla vähintään 18 tuntia viikossa (joillakin aloilla pienempi) sekä kokoaikatyön palkkasi on oltava alan työehtosopimuksen mukainen, tai jos työehtosopimusta ei ole, vähintään 1164,75 e/kk. Työssäoloehdon täyttyminen nollautuu, jos olet palkkatöiden ulkopuolella yli 6 kuukautta.

Ansiopäivärahan enimmäiskesto riippuu työhistorian pituudesta ja iästä seuraavasti (1.1.2017 alkaen):

Työhistoria Ikä Enimmäiskesto
Enintään kolme vuotta 300 päivää
Yli kolme vuotta 400 päivää
Vähintään viisi vuotta Vähintään 58 vuotta 500 päivää

Työttömyyspäiväraha jaetaan peruspäivärahaan ja ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. Työttömyyspäivärahaan voi saada korotuksia pitkällä työhistorialla, alle 18-vuotiailla huollettavilla lapsilla tai osallistumalla työllistämistä edistävään palveluun. Peruspäivärahaan ovat oikeutettuja ne, jotka eivät voi saada ansiopäivärahaa. Peruspäiväraha haetaan Kelalta.

Jos ansiopäivärahan maksaminen on aloitettu 31.12.2016 tai sitä ennen, ansiopäivärahan enimmäisaikaan noudatetaan edelleen vanhoja säännöksiä. Niiden mukaan enimmäisaika on 500 päivää, jos työhistoriaa on vähintään 3 vuotta ja 400 päivää, jos työhistoriaa on alle 3 vuotta.

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha koostuu perusosasta ja ansio-osasta, jonka suuruus riippuu aiemmista työtuloista. Ansiopäivärahaa haetaan työttömyyskassasta ja sitä voivat saada vain kassan jäsenet. Tarkemmat tiedot saat Työttömyyskassojen yhteisjärjestöltä tai omasta työttömyyskassastasi. Ansiosidonnainen työttömyysturva on aina suurempi kuin pelkkä peruspäiväraha, joten kuuluminen työttömyyskassaan on aina taloudellisesti kannattavaa. Työttömyyskassan jäsenmaksu on myös verovähennyskelpoinen.

Etsi sivuilta

Selviytymispankki Facebookissa